Back to Top

Μήνυμα σφάλματος

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην _menu_load_objects() (γραμμή 571 του /nfs/c09/h02/mnt/127352/domains/esalexandrias.gr/html/includes/menu.inc).

Προεδρικό Διάταγμα 254/2005

{TODO}

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Tις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις" (Α' 145), όπως και το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3190/2003 (Α' 249) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3377/2005 "Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Ανάπτυξης" (Α' 202).
β) του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 98).
Την υπ' αριθ. Δ/15/Α/Φ19/οικ.4889/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου" (Β' 528).
Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
Την υπ' αριθ. Δ306/17.11.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται τα ίδια ούτε οι σύζυγοι ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, με οποιοδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος, (α' κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων και Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες αυτού, στην αρμόδια Υπηρεσία (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμος ή Κοινότητα) και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς, καθώς και ότι πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης α' της παρ. 1.

β) Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

γ) Πιστοποιητικό από Αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μία από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005.

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Δήμο ή Κοινότητα), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47Α') και 1642/1986 (125 Α').

β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν.

γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν.

δ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών.

Άρθρο 2
Άσκηση υπαίθριου εμπορίου πλανοδίων ή στάσιμων κινητών καντινών.

Για τη λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας που προβλέπεται από τη παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005.

Για την λειτουργία των κινητών καντινών σε συγκεκριμένο χώρο, μη σταθερά συνδεμένων με το έδαφος, που ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, απαιτείται η κατοχή άδειας που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005.

Για τη λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1, απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

Για τη λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Στοιχεία της άδειας υπαίθριου εμπορίου.

Καθιερώνεται ειδική άδεια με την ονομασία "ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ", η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψους 0,30μ. και πλάτους 0,20μ. και φέρει τα εξής στοιχεία:

α) Τον αριθμό άδειας και την ημερομηνία έκδοσής της.

β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου και του τυχόν νόμιμου αναπληρωτή του. Ειδικά για τους ομογενείς Βορειοηπειρώτες και τους ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο, απαιτούνται τα κατά νόμο στοιχεία για την παραμονή τους στην Ελλάδα

γ) Τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που μόνιμα αναπληρώνει τον δικαιούχο, εφόσον συντρέχει περίπτωση ή, εάν ο αναπληρώνων είναι αλλοδαπός, τα κατά νόμο στοιχεία για την παραμονή του στην Ελλάδα,

δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του.

ε) Τον αριθμό μητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος και ο τυχόν μόνιμος αναπληρωτής του.

στ) Τον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο.

ζ) Τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού (όπως πάγκος, αυτοκίνητο, κλπ) καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν χρησιμοποιεί.

η) Το ακριβές διάστημα ισχύος της άδειας και την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης.

θ) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σ' αυτή. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης η άδεια φέρει μόνο η φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο.

Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου και η βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης αναρτώνται σε εμφανές σημείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Αναπλήρωση.

Προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, επιτρέπεται μόνο από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ασθένειας, που αποδυκνύεται με ιατρική γνωμάτευση στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος της ασθένειας.

β) Για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί τμηματικά, μέχρι τρεις (3) φορές για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε φορά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, κατά περίπτωση, βεβαίωση η οποία φέρει τα εξείς στοιχεία:

αα) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με φωτογραφία αυτού σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει τη βεβαίωση.

ββ) Στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου της άδειας, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης αυτής.

γγ) Τον βαθμό και το είδος συγγένειας, μεταξύ του δικαιούχου της άδειας και του αναπληρωτή.

Μόνιμη αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση στάσιμου εμπορίου, επιτρέπεται από οποιαδήποτε πρόσωπο, σε περίπτωση αναπηρίας, με ποσοστό πάνω από 50% η οποία βεβαιώνεται από τις κατά νόμο Υγειονομικές Επιτροπές των Ασφαλιστικών Φορέων στους οποίους τυχόν υπάγονται ή άλλως από Δημόσια Νοσοκομεία.
Το πρόσωπο που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο της άδειας οφείλει να εγγραφεί σε αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, αναγράφονται στο έντυπο της άδειας τα στοιχεία της ταυτότητας καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας του προσώπου που αναπληρώνει τον δικαιούχο.

Τα πρόσωπα που τυχόν αναπληρώνουν, προσωρινά ή μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαίθριου εμπορίου πρέπει να προσκομίζουν κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ' και δ', της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.
Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαίθριου εμπορίου προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι πληρούν την προϋπόθεση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 5
Ανανέωση, ανάκλιση και τροποποίηση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου.

Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου που έχουν χορηγηθεί από τα κατά περίπτωση αρμόδια Νομαρχιακά, Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, αντίστοιχα, ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν την προϋπόθεση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 και προσκομίζουν, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ' και δ', της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.

Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της.

Η άδεια υπαίθριου εμπορίου δεν ανανεώνεται αν ο κάτοχος αυτής δεν έχει εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.

Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί κατ' οποιοδήποτε τρόπο από αρμόδια Υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται πλέον μία εκ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση αυτής.

β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.

γ) Σε περίπτωση μεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση.

Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, με αίτησή του, που υποβάλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή.

Άρθρο 6
Έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγούς

Οι Διευθύνσεις ή Τμήματα Εμπορίου των οικείων Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, εκδίδουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγούς, που ισχύει για όλη την Επικράτεια, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την πώληση από τους παραγωγούς γεωργικών, αμπελουργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών προϊόντων καθώς και παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής.

Οι ανωτέρω παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση παραγωγού από τον ΟΓΑ ή ΕΟΜΜΕΧ ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία και προκειμένου περί καλλιτεχνημάτων ή έργων τέχνης, από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στην οποία αναγράφονται τα παραγόμενα προϊόντα.

Ειδικά για την πώληση αμπελουργικών προϊόντων απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας, ότι ο παραγωγός υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και εσοδείας.

β) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή οι αλιείς υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Αλιείας, στην οποία πιστοποιείται:

βα) Ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασμένου με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του β. δ/τος 666/1966 (160 Α'), άδεια.

ββ) Το μέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής,
και
βγ) Ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α') "Αλιευτικός Κώδικας".

Η βεβαίωση ανανεώνεται το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους, από την έκδοσή της

γ) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων από ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγούς, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας κατά τις διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας.

Οι ανωτέρω ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγοί, υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση παραγωγού, από την αρμόδια για θέματα αλιείας Υπηρεσία Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, με την οποία πιστοποιούνται τα εξής:

γα) Τα παραγόμενα προϊόντα.
γβ) Ότι ο παραγωγός υποβάλλει ετήσιο απογραφικό δελτίο υδατοκαλλιεργιών και εσωτερικών και εσωτερικών υδάτων.
γγ) Ότι δε συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του Ν.Δ. 420/1970 (27 Α') "Αλιευτικός Κώδικας".

Η βεβαίωση ανανεώνεται το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της έκδοσής της.

Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού φέρει τα εξής στοιχεία:

α) Τα στοιχεία της ταυτότητας και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου του δικαιούχου.

β) Τα συγκεκριμένα είδη που ποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου.

γ) Φωτογραφία του δικαιούχου.

δ) Το ακριβές χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας που δεν μπορεί να υπερβεί του ένα (1) έτος για τους παραγωγούς και τα δύο (2) έτη για τους αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές.

Για την άσκηση της δραστηριότητάς των, οι ανωτέρω παραγωγοί, αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές, αναπληρώνονται από συγγενικά πρόσωπα εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου, οι οποίοι εφοδιάζονται με βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας που αποδεικνύει την απαιτούμενη σχέση συγγένειας και η οποία φέρει φωτογραφία αυτών.

Για την άσκηση στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένο σημείο απαιτείται άδεια κατάληψης χώρου από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 7
Γενικές ρυθμίσεις

Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.

Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τους ΟΤΑ, κατά περίπτωση.

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.

Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, τις Κυριακάτικες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

Τα είδη που πωλούν οι τυφλοί, με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθορίζονται μετά από πρόταση του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού τους οργάνου.

Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες για την χορήγηση της άδειας υπηρεσίες, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στους Δήμους ή Κοινότητες τέλους, όπου απαιτείται αυτό.

Άρθρο 8

Από την έναρξη της ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργούνται οι διατάξεις του ΠΔ 12/2005 (Α' 10) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο παρόν.

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2005

Θέματα Εμπορίου: 
Προεδρικό Διάταγμα 254/2005 | Η Ενότητα
Back to Top

Μήνυμα σφάλματος

  • Notice: Constant DRUPAL_ROOT already defined στην main() (γραμμή 76 του /nfs/c09/h02/mnt/127352/domains/esalexandrias.gr/html/index.php).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfs/c09/h02/mnt/127352/domains/esalexandrias.gr/html/includes/common.inc:2748) στην drupal_send_headers() (γραμμή 1236 του /nfs/c09/h02/mnt/127352/domains/esalexandrias.gr/html/includes/bootstrap.inc).

Προεδρικό Διάταγμα 254/2005